Polityka prywatności i RODO – Warszawski Transport Publiczny

Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności

Przedstawiamy informację dotyczącą zasad zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach odwiedzających serwis internetowy Zarządu Transportu Miejskiego – ztm.waw.pl.

Tylko niezbędne informacje

ZTM zbiera jedynie informacje, które są niezbędne dla opracowywania statystyk odwiedzin serwisu, które pozwolą zdobyć nam wiedzę o najczęściej czytanych treściach, dokonać analizy zachowań oraz doskonalić serwis.  Dane te obejmują np. adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu itp.  Informacje te są zbierane automatycznie.

Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności  wykorzystywanych przez ZTM statystyk opartych na oprogramowaniu Google Analytics, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych, znajdują się na stronie http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Bezpieczeństwo

Zarząd Transportu Miejskiego zobowiązuje się do należytej ochrony informacji dotyczących odwiedzających serwis.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Dane dotyczące użytkowników serwisu w żadnym wypadku nie będę udostępniane, przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim. Wszelkie dane mogą być przekazane jedynie na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dane osobowe

W niektórych obszarach serwisu możliwe jest przekazanie przez użytkowników danych osobowych. Dane te są każdorazowo podawane dobrowolnie i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem

Korespondencja z ZTM – formularz kontaktowy

Dane zbierane w trakcie korespondencji z Zarządem Transportu Miejskiego, z wykorzystaniem „formularza kontaktowego” będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek/pytanie/skargę. Szczegółowe zasady dotyczące zasadności podawania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania znajdują się na stronie formularza kontaktowego.

Subskrypcja newslettera „iZTM”

Przystąpienie do subskrypcji newslettera „iZTM” wymaga podania adresu e-mail. Podany adres używany jest wyłącznie w celu wysłania naszego Newslettera. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z subskrypcją Newslettera prezentowane są podczas rejestracji.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Aby usprawnić działanie strony internetowej ztm.waw.pl, serwis może sporadycznie wykorzystywać pliki „cookie”.  Pliki te to informacja przekazywana przez przeglądarkę internetową i przechowywana na lokalnym dysku twardym użytkownika serwisu. Służą one identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej witryny. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.

Użytkownik serwisu może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików „cookie”, w tym zablokować obsługę plików. Wszelkie informacje na temat obsługi plików „cookie” oraz możliwość zmiany ustawień znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików „cookie” może skutkować brakiem możliwości skorzystania z rozwiązań dostępnych na stronie internetowej, w tym zmiany ustawień.

Ogólna klauzula informacyjna

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą przy ul. Żelaznej 61, 00-848 Warszawa – dalej: „ZTM” lub „Administrator”; z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:
  1. listownie: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa;
  2. pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl;
  3. telefonicznie: 22-45-94-100 lub 22-826-82-11.
 2. ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych, dalej: „IOD”; z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@ztm.waw.pl   lub pisemnie na adres siedziby ZTM.
 3. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi rachunkowości i archiwizacji dokumentów.
 5. Posiadają Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO;
  2. sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne  – zgodnie z art. 16 RODO;
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO;
  5. przenoszenia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – zgodnie z art. 21 RODO;
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że ZTM przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Państwa prawa, wolności i obowiązki.
 7. Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla posiadaczy spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej

 1. Państwa dane osobowe, w tym wizerunek, będą przetwarzane w procesie kompleksowej obsługi spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (dalej: „WKM”) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa dobrowolna zgoda.
 2. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez ZTM w szczególności do:
  1. wydania WKM oraz umożliwienia identyfikacji właściciela WKM w przypadku jej utraty, w celu wydania kolejnej WKM,
  2. identyfikacji właściciela w przypadku zwrotu (lub przekodowania) biletu zakodowanego na WKM,
  3. przekazywania telefonicznie lub drogą korespondencyjną informacji związanych z wydaniem i użytkowaniem WKM.
 3. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe wydanie WKM, wydanie kolejnej WKM w przypadku utraty karty oraz dokonanie zwrotu biletu zakodowanego na WKM.
 4. W celu umożliwienia ZTM przekazania Państwu telefonicznie lub drogą korespondencyjną informacji związanych z wydaniem i użytkowaniem WKM, niezbędne jest wyrażenie dodatkowej, dobrowolnej  zgody na przetwarzanie danych osobowych o charakterze kontaktowym, w postaci numeru telefonu lub adresu korespondencyjnego. W przypadku braku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie będzie możliwe telefoniczne lub listowne przekazywanie informacji.
 5. W zakresie danych dotyczących numeru WKM, daty i godziny sprzedaży oraz rodzaju biletu zakodowanego na WKM, numeru punktu zakupu biletu, godziny, daty oraz linii, w której aktywowano WKM, godziny i daty kontroli, zablokowanych WKM, dane będą przetwarzane przez ZTM w celach windykacyjnych i reklamacyjnych związanych ze świadczeniem usług przewozowych w związku z realizacją uprawnień wynikających z przepisów prawa na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe. Przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach, będzie odbywało się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ZTM np. dostawcom usług IT, podmiotom biorącym udział w procesie wydawania WKM, w szczególności poprzez zbieranie wniosków o wydanie WKM oraz dystrybucję WKM.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł ostatni kontrakt zakodowany na WKM. Dane osobowe będą usuwane sukcesywnie po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, z wyjątkiem wizerunku, który zostanie usunięty niezwłocznie po wydaniu WKM.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – wydanie karty WKM

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (00-848) przy ul. Żelaznej 61 (dalej jako: „ZTM”).
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
b) pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl
c) telefonicznie: 22-45-94-100 lub 22-826-82-11

Inspektor ochrony danych
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez ZTM inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@ztm.waw.pl.

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku, w tym wizerunek, będą przetwarzane:
w celu wydania oraz umożliwienia identyfikacji właściciela spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (dalej jako: „WKM”), w przypadku jej utraty w celu wydania kolejnej WKM oraz w razie zwrotu biletu zakodowanego na WKM na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe wydanie WKM, w przypadku jej utraty wydanie kolejnej WKM oraz dokonanie zwrotu biletu zakodowanego na WKM.

 • w zakresie danych dotyczących numeru WKM, daty i godziny sprzedaży oraz rodzaju biletu zakodowanego na WKM, numeru punktu zakupu biletu, godziny, daty oraz linii, w której aktywowano WKM, godziny i daty kontroli, zablokowanych WKM dane będą przetwarzane przez ZTM w celach windykacyjnych i reklamacyjnych związanych ze świadczeniem usług przewozowych w związku z realizacją uprawnień wynikających z przepisu prawa na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983).
 • w celu umożliwienia ZTM przekazania Państwu telefonicznie lub drogą korespondencyjną informacji związanych z wydaniem i użytkowaniem WKM niezbędne jest wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu zamieszkania. W przypadku braku wyrażenia ww. zgody nie będzie możliwe telefoniczne lub listowne przekazywanie informacji, będą one wówczas dostępne wyłącznie w Punktach Obsługi Pasażerów. Podanie numeru telefonu i adresu zamieszkania jest dobrowolne.

Następnie Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 i 650).

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od momentu wygaśnięcia ostatniego kontraktu zakodowanego na WKM oraz na innych nośnikach zaakceptowanych przez ZTM. Państwa dane osobowe będą usuwane sukcesywnie po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
f) prawo do wycofania uprzednio wyrażonej zgody; wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania WKM.

Jeżeli wyrażą Państwo dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu zamieszkania, ZTM przekaże telefonicznie lub na podany adres zamieszkania informacje związane z wydaniem i użytkowaniem WKM. W przypadku braku wyrażenia ww. zgody nie będzie możliwe telefoniczne lub listowne przekazywanie informacji. Podanie numeru telefonu lub adresu zamieszkania jest dobrowolne. 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Państwa prawa i obowiązki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; podstawą przetwarzania są przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wszczęcia oraz przeprowadzenia postępowania w zakresie rozpatrzenia skargi, wniosku bądź reklamacji.
 3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione Urzędowi m.st. Warszawy oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz ZTM, w szczególności usługi informatyczne, prawne, pocztowe, niszczenia dokumentów, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane osobowe na podstawie umowy z ZTM i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 4. Podanie danych osobowych o charakterze identyfikacyjnym jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie pisma bez rozpoznania.
 5. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Odbiorców newslettera ZTM

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody,
  2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Państwu newslettera ZTM (dalej: „Newsletter”).
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z obsługą wysyłki Newslettera.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, z którymi ZTM zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w ZTM systemów informatycznych.
 5. ZTM będzie przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez ZTM.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o niżej wymienione przepisy RODO:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) – w odniesieniu do danych kontaktowych,
  2. art. 9 ust. 2 lit. a) – w odniesieniu do danych dotyczących zdrowia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zorganizowania i udzielenia niezbędnej pomocy przy korzystaniu przez Państwa z usług świadczonych przez przewoźników w obrębie węzłów przesiadkowych zarządzanych przez ZTM, które pełnią dodatkowo funkcję dworców autobusowych.
 3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, z którymi ZTM zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w ZTM systemów informatycznych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do sprawnego udzielenia niezbędnej pomocy we właściwy sposób. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości lub utrudnienia w udzieleniu Państwu pomocy.
 5. ZTM będzie przetwarzać pozyskane dane osobowe do chwili zakończenia działań związanych z udzielaniem Państwu pomocy w odbywaniu podróży.

Zmiany polityki prywatności

Zarząd Transportu Miejskiego zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy serwisu nie muszą zostać o tym fakcie powiadomieni.

Administrator strony: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, a także danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.