Rada WTP – Warszawski Transport Publiczny

Rada WTP

W Warszawie przy Zarządzie Transportu Miejskiego powstała Rada Warszawskiego Transportu Publicznego. To miejsce wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk na temat funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zarząd Transportu Miejskiego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w Warszawie i gminach metropolii warszawskiej, które w ramach międzygminnego porozumienia powierzyły stolicy organizację komunikacji na ich terenie. Decyzje podejmowane w zakresie organizacji transportu publicznego są oceniane przez różne środowiska opiniotwórcze biorące udział w życiu miasta, a opinie dotyczące przyjętych rozwiązań transportowych nie zawsze są jednomyślne. Zadaniem Rady jest zbieranie opinii i propozycji reprezentantów różnych środowisk na tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, infrastrukturalne. Dotyczą one rozwiązań obowiązujących lub możliwych do zastosowania w Warszawskim Transporcie Publicznym. Rada umożliwia swobodną wymianę poglądów i uwag, konfrontowanie różnorodnych stanowisk w toku bezpośredniej dyskusji, jest rozszerzeniem organizowanych dotychczas konsultacji społecznych. Prowadzenie jej posiedzeń zostało powierzone profesjonalnemu moderatorowi, który zagwarantuje bezstronność i obiektywizm.

Dla zachowania właściwej reprezentatywności mieszkańców Warszawy, do udziału w pracach Rady zaproszono przedstawicieli grup:

  • społecznej (2 przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszających konsumentów, pasażerów, osoby niepełnosprawne, młodzież itd. 1 przedstawiciela Warszawskiej Rady Seniorów oraz 1 przedstawiciela Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu),
  • ekologicznej (2 reprezentantów organizacji zajmujących się zrównoważonym rozwojem, walką ze smogiem, hałasem, ograniczeniem emisji spalin),
  • biznesowej (2 przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców, deweloperów, podmioty z branży handlu i usług, oraz 2 przedstawicieli operatorów),
  • samorządowej (2 reprezentantów gmin, z którymi ZTM podpisał porozumienia; przedstawiciela Biura Polityki Mobilności i Transportu, reprezentanta ZTM oraz Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy),
  • naukowej (3 ekspertów z różnych dziedzin nauki, wspierających rozwój transportu na terenie Warszawy).

Członkowie Rady zostali wybrani podczas dwóch spotkań inicjujących powstanie Rady WTP. Pierwsze spotkanie odbyło się 19 marca 2018 r. (relacja tutaj) w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Udział w nim wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń obywatelskich oraz organizacji przedsiębiorców. Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu aglomeracji warszawskiej i operatorów warszawskich miało miejsce 26 marca 2018 r. (relacja tutaj). Uczestnicy spotkań zostali poproszeni o dokonanie wyboru swoich przedstawicieli w ramach powstałych grup. Zaproponowano również tematy i zagadnienia, którymi powinna zająć się Rada WTP.

Pierwsze posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego odbyło się 5 kwietnia 2018 r. (relacja tutaj) w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego, gdzie wręczono nominacje jej członkom. Przedyskutowano również pierwszy temat, wskazany podczas wcześniejszych spotkań.

24 kwietnia 2018 r., podczas drugiego posiedzenia Rady Warszawskiego Transportu Publicznego (relacja tutaj) kontynuowano dyskusję na temat dostępności do pojazdów i przystanków komunikacji miejskiej. Powstałe w wyniku tej dyskusji rekomendacje przekazano Dyrektorowi ZTM Wiesławowi Witkowi 16 maja 2018 r., w trakcie trzeciego posiedzenia Rady WTP (relacja tutaj).

18 czerwca 2018 r. mieszkańcy Warszawy wzięli udział w spotkaniu Rady Warszawskiego Transportu Publicznego. Otwarte spotkanie poświęcone było rekomendacjom dotychczas wypracowanym przez Radę WTP, a dotyczącym dostępności przystanków oraz pojazdów transportu publicznego dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Mieszkańcy włączyli się do dyskusji, pytając i postulując konkretne rozwiązania i zmiany w systemie transportowym, np. dotyczące zmiany tras linii, usytuowania przystanków czy też konstrukcji różnych elementów pojazdów komunikacji miejskiej.

20 września 2018 r. odbyło się piąte posiedzenie Rady WTP. Dokończono ustalanie Rekomendacji dot. priorytetów dla pojazdów transportu publicznego w ruchu miejskim i ich uzasadnienia. Te zostaną przekazane Dyrektorowi ZTM na kolejnym posiedzeniu Rady WTP. Kolejnym punktem posiedzenia był temat utworzenia Karty Gwarancji Jakości – swoistego rodzaju Karty Praw Pasażera – zapewniającej pasażerom WTP określone standardy obsługi. Dalsze rozmoty dotyczyły wstępnych wyników przeglądu taboru WTP z zakresu dostępności przystanków i pojazdów transportu publicznego dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

16 października 2018 r., podczas szóstego spotkania Rady WTP przekazano Dyrektorowi ZTM Wiesławowi Witkowi rekomendacje postulujące podjęcie koniecznych działań  o charakterze  legislacyjnym, organizacyjnym, informatycznym i infrastrukturalnym, aby zapewnić priorytetyzację dla transportu publicznego (relacja tutaj).

21 listopada odbyło się siódme posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego, podczas którego omawiany był temat informacji pasażerskiej, w szczególności możliwości poprawy dla osób słabowidzących czytelności rozkładów jazdy oraz rozwoju cyfrowych rozwiązań ułatwiających planowanie podróży warszawskim transportem publicznym. Drugim istotnym tematem podjętym przez członków Rady była integracja komunikacji w Metropolitalnym Obszarze Warszawskim z uwzględnieniem roli węzłów komunikacyjnych i parkingów P+R (relacja tutaj).

W środę 12 grudnia licznie przybyli mieszkańcy Warszawy i aglomeracji wzięli udział w warsztatach na cztery ważne dla rozwoju Warszawskiego Transportu Publicznego zagadnienia – marszrutyzacji linii, uprzywilejowania transportu publicznego w centrum Warszawy, informacji pasażerskiej oraz Karty Praw Pasażera. Każdy mógł się wypowiedzieć na wszystkie tematy bo dyskusje odbywały się w grupach, przy stolikach. Dyskutujący zmieniali się rotacyjnie pomiędzy stolikami tematycznymi.

Pasażerowie WTP uznali, że potrzebny jest taki dokument jak Karta Praw Pasażera ale jednocześnie zwrócili uwagę, że powinna zawierać także obowiązki. Pojawiły się również głosy, że konieczne jest doprecyzowanie zasad przewozu rowerów i bagażu a także prowadzenie kampanii edukacyjnych o komunikacji miejskiej.

Dyskutujący zgodzili się z opinią, że uprzywilejowanie Warszawskiego Transportu Publicznego jest potrzebne i zasadne. Powinny powstawać buspasy, sygnalizacje świetlne z priorytetami dla WTP oraz system kontroli ruchu na wydzielonych pasach ruchu.

Pasażerowie uważają, że dokładna i łatwo dostępna informacja pasażerska ułatwia korzystanie z WTP. Dlatego proponują rozbudowę systemu tablic SIP, także zbiorczych czyli pokazujących rozkłady jazdy z całych węzłów przesiadkowych. Ważnym kanałem informacyjnym jest Internet – strona internetowa, aplikacje mobilne, stąd postulaty ich budowy lub przebudowy.

Uczestnicy dyskusji chcą powiększenia sieci linii lokalnych, wewnątrz dzielnicowych, a także zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej. Inne postulaty to m.in. skracanie dróg dojścia do przystanków czy sukcesywne zwiększanie liczby tramwajów niskopodłogowych.

A do zagadnień wartych podjęcia przez Radę WTP w nadchodzącym 2019 roku pasażerowie zaliczyli w pierwszej kolejności tematykę projektowania układu komunikacyjnego i opracowywania rozkładów jazdy linii komunikacyjnych. W drugiej kolejności chcieliby, aby Rada zajęła się komfortem i warunkami podróży. Istotne znaczenie mają też dla pasażerów aspekty rozwoju ekologicznego transportu publicznego w Warszawie. Tak więc zarówno przez Radą WTP, jak i przed ZTM kolejny rok poważnych prac w zakresie podnoszenia jakości świadczenia usług komunikacyjnych.  

Dziewiąte posiedzenie Rady WTP odbyło się 16 stycznia 2019 roku. Podczas spotkania omawiano rekomendacje dotyczącą informacji pasażerskiej oraz zasady przewożenia rowerów środkami komunikacji miejskiej.

W trakcie prac nad rekomendacjami dotyczącymi informacji pasażerskiej szczegółowo omawiano: opracowanie aplikacji WTP, informowanie w czasie rzeczywistym o kursowaniu pojazdów i utrudnieniach, udostępnianie danych ZTM na potrzeby zewnętrznych aplikacji, poprawę czytelności rozkładów jazdy na przystankach, umieszczenie planów i schematów na przystankach oraz testy e-papieru jako formy prezentacji rozkładów jazdy. Przekazanie rekomendacji dyrektorowi ZTM planowane jest na luty.

Dyskusja o przewożeniu rowerów pojazdami transportu zbiorowego zaowocowała określeniem zagadnień do rekomendacji. Członkowie Rady będą rozmawiali m.in. o doprecyzowaniu przepisów dotyczących przewozu jednośladów, wyposażeniu pojazdów w uchwyty dla rowerów oraz wprowadzeniu opłat za ich przewóz. Dalszej analizy wymaga także konieczność przeprowadzenia kolejnej kampanii edukacyjnej dotyczącej przewozu rowerów oraz zdefiniowanie roweru w przepisach, a także przeanalizowanie zasad przewozu innych pojazdów w środkach komunikacji miejskiej.

Członkowie Rady WTP 20 lutego spotkali się po raz 10. Prace Rady skupiły się na przyjęciu rekomendacji w zakresie informacji pasażerskiej oraz opracowywaniu rekomendacji dotyczących integracji transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej.

Rekomendacje „informacyjne” dotyczą: uruchomienia aplikacji mobilnej, udostępnienia danych innym źródłom informacji, wykorzystania wyświetlaczy dostępnych w transporcie zbiorowym jako nośnika informacji o rzeczywistym czasie odjazdów pojazdów, zwiększenia czytelności rozkładów jazdy oraz umieszczenia na przystankach schematów prezentujących ich najbliższą okolicę.

W ramach prac nad rekomendacjami „integracyjnymi” zajmowano się przede wszystkim tematem jednego ośrodka, który były odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi formami mobilności oraz powołaniem jednego organizatora transportu w aglomeracji. Dyskutowano także m.in. o przyszłych potrzebach transportu publicznego w metropolii, badaniu oczekiwań transportowych pasażerów, rozwoju systemu „Parkuj i jedź” i integracji węzłów przesiadkowych. 

Jedenaste posiedzenie Rady WTP odbyło się 20 marca 2019 roku. Podczas posiedzenia skupiono się na dwóch zagadnieniach – integracji transportu publicznego w obszarze metropolitalnym Warszawy oraz przewozie rowerów środkami komunikacji miejskiej.

Rada przyjęła rekomendacje w zakresie integracji transportu publicznego. Dotyczą one m.in.: powołania instytucji integrującej transport zbiorowy na obszarze metropolitalnym Warszawy, opracowania standardów usług transportowych oraz nawiązania współpracy z gminami, powiatami i Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w celu zaplanowania i przeprowadzenia badań i analiz określających potrzeby transportowe mieszkańców aglomeracji. Zarekomendowano także wprowadzenie cyklicznych rozkładów jazdy, rozbudowę sieci parkingów P+R oraz modernizację i rozwój węzłów przesiadkowych. Pełna lista rekomendacji jest dostępna tutaj

Zdaniem członków Rady WTP należy rozważyć zmianę przepisów dotyczących przewożenie rowerów środkami komunikacji miejskiej. Istotnym zagadnieniem jest poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż urządzeń przytrzymujących jednoślady, umieszczenie dodatkowego oznakowania miejsc przeznaczonych dla rowerów oraz wyznaczenie dodatkowych miejsc dla rowerów w wagonach metra.

Dwunaste posiedzenie odbyło się 24 kwietnia 2019 r. w godz. 16.00-20.00. Pierwszym punktem spotkania była prezentacja „Zasady kształtowania układu komunikacyjnego” przygotowana przez przedstawicieli Działu Organizacji Przewozów i przedstawiona przez Pana Michała Piwowarskiego. Bardzo szczegółowo zostały przedstawione zasady jakimi kieruje się ZTM opracowując układ komunikacyjny i rozkłady jazdy. Omówiono przesłanki powstawania potrzeb przewozowych, możliwości ich realizacji, zasady przygotowywania oferty przewozowej, w tym proces konsultacji społecznych i prac analitycznych służących wypracowaniu optymalnego rozwiązania.

Następnie ponad godzinę członkowie Rady mieli możliwość dopytywania przedstawicieli Działu PPO o szczegółowe rozwiązania niektórych kwestii i dyskutować o towarzyszących temu zagadnieniu dylematach, jak podróżować – bezpośrednio czy z przesiadkami, albo jaki przyjąć czas przejazdu na linii narażonej na kongestię ruchu.

Rada WTP określiła wstępnie pięć propozycji Rekomendacji w zakresie organizacji układu komunikacyjnego dotyczących:

  • przeanalizowania połączeń międzydzielnicowych i wewnątrzdzielnicowych,
  • analizy w zakresie możliwości wprowadzenia telebusów, którą przygotuje wstępnie moderator,
  • zapewnienia przewidywalności WTP,
  • zapewnienia stabilności finansowania WTP.

Podczas spotkania kontynuowano też (z poprzedniego posiedzenia) dyskusję na temat opracowania Rekomendacji dotyczących przewozu rowerów w pojazdach WTP.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowo (radaWTP@ztm.waw.pl) lub telefonicznie (tel. 22-459-41-75).

Materiały dotyczące działalności Rady WTP można pobrać poniżej:

Członkowie Rady WTPpdf (204 KB)